09.03.
2022

Informácie k podávaniu žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023

Informácie k podávaniu žiadostí o prijatie dieťaťa do
materskej školy na školský rok 2022/2023:


Žiadosť o prijatie dieťaťa je k dispozícii na stiahnutie tu.


Termín dovzdávania žiadostí bude v termíne od 09.05. – 11.05.2022

Priebeh zápisu:
Zákonný zástupca predloží písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem
žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
K overeniu údajov je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného
bydliska potvrdenie a prechodnom pobyte.
Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci
školy.

 

Kritériá prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

1. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti: Alstrova, Červená, Kadnárova 100 - 108, Modrý chodník, Novohorská, Sadmelijská, Strapcová, Strelkova, Úžiny, Vtáčikova cesta, Zlatá, Žulová, Súpisné čísla bez ulíc: III.9809, III.10113, III.10119 a dovŕšili 5 rokov do 31. augusta
daného roka.

2. Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

3. Dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy, zriaďovateľa školy a zdravotného
strediska v Bratislave – Rači.

4. Dieťa má v materskej škole súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

5. Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.

6. Deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

7. Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

8. Dieťa mladšie ako 3 roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

9. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola
vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2022.