Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025, si môžete stiahnuť tu alebo vyzdvihnúť priamo v materskej škole. Žiadosť o prijatie bude možné podať v termíne 13.mája a 14.mája 2024

 

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť podpísanú oboma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte. Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia pedagogickí zamestnanci materskej školy.

 

Termín odovzdávania žiadostí: od 13.mája do 14.mája 2024 od 7,00 – 16,00hod

 

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

1. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a dovŕšili päť rokov do 31. augusta daného roka.

2. Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

3. Deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta daného roka.

 

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

1. Dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

2. Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

3. Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

4. Dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

5. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024.